uqv 튊ā@ϓy킹

іԋ}{ 350cc \4500 iEmq-FG 

 13KO-1 13KO-2 13KO-3
 13KO-4 13KO-5  13KO-6
 13KO-7  13KO-8 13KO- 9
 13KO-10  13KO-11 13KO-12 
 13KO-13 13KO-14  13KO-15
 
 13KO-16 13KO-17 13KO-18


іԋ}{ 380cc \4500 13KO-20 

13KO- 21   13KO-22  13KO-23  
 13KO- 24  13KO-25   13KO-26
13KO-27   13KO-28    13KO-29 
 13KO-30  13KO-31   13KO-32  
 13KO-33  13KO-34   13KO-35  
 
 13KO-36  13KO-37    13KO-38 


   13KO-39 
 13KO-40   13KO-41   13KO-42 
 13KO-43  13KO-44   13KO-45  
 13KO-46  13KO-47   13KO-48  
 13KO-49  13KO-50   13KO-51